ਕੋਡ "BD50OFF50U" ਨਾਲ $ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.
ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ Executiveਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ-ਚੈਨਲ-ਹੈਨਾਰੀ-ਦੁਕਾਨ
×
ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ.

ਚੈਨੀਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿ .ਟਿਵ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋ Shouldੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਜੇਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ $ 2,099.00 $ 1,799.00 ਵਿਕਰੀ

ਚੈੱਨਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੋਟ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੈਵੀਅਰ ਮੋerੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਲੈਦਰ ਹੈਂਡਬੈਗ ਜੇਐਕਸਯੂ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੈਨਲ ਮੋ shoulderੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ!    CHANEL ਬੈਗ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​CHANEL ਬੈਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨੈਲ ਬੈਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਹ ਬੈਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੀਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ.ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਚਮੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਮ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਫ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਗ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੇ ਲਈ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਬੈਗ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚਾਓ:
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਛੂਹਿਆ ਵਰਤੇ ਬੈਗ? ਕੌਣ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ andੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਜ਼ੋਨ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਲਈ. ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਲਿੱਕ "ਠੇਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ" ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਮੀ / ਧੁੱਪ ਦੇ ਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਿਤ ਚੈਨਲ ਬੈਗ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਕਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ. ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈਂਡ ਡੀਲਰ ਹਾਂ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਬੈਗ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​CHANEL ਬੈਗ ਵੇਚੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨ ਤੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਹਨ. ਕੀ ਉਹ ਬੈਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਸੁਝਾਅ:

+ "ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 100% ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ!"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਜਿਵੇਂ ******
+ "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਟੀਆਰ ******
+ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੇਤਾ !!! ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਖਰੀਦਣਗੇ!"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਜੋ *******
+ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ."- ਖਰੀਦਦਾਰ: sh *******
+ "ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਐਮਟੀ *******
+ "ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਬੈਗ, ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਕ."- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਲਾ *******
+ "ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ ਪਸੰਦ ਹੈ !!"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਸਹਿ *******
+ "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ !! ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ!"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਸਾਡੇ *******
+ "ਬੈਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ."- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਲੇ *******
+ "ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ !! ਸ਼ਾਨਦਾਰ.ਫਸਟ ਡਿਲਿਵਰੀ"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਮ *******
+ "ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੁੰਦਰ ਹੈਂਡਬੈਗ"- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਐਕਸਯੂ.ਐਨ.ਐਮ.ਐਕਸ *******
+ "ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਗ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਸੌਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ."- ਖਰੀਦਦਾਰ: ਮ *******
ਅਤੇ ਹੋਰ...

ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡਬੈਕ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੈਗ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਕ ਤੇਜ਼ byੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੈਲ ਬੈਗ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਮੋ shoulderੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ. ਆਓ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

 CHANEL ਬੈਗ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ
ਬਾਹਰ: 7 ਦਾ 10
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ. ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ.

ਅੰਦਰ: 8 ਦਾ 10
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਫ

ਹੈਨਲਡਸ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ.

ਡਸਟ ਬੈਗ ਅਤੇ ਰਿਮੂਵਲ ਪਾਉਚ: ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ
ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ.

ਮੌੜ
ਮੋਲਡ: ਨਹੀਂ
ਅਤਰ: ਨਹੀਂ
ਸਿਗਰਟ: ਨਹੀਂ
ਗੰਧ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.

 

ਵੇਰਵਾ
ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ: ਐਚਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ "x ਡਬਲਯੂਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ" x ਡੀਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਮਐਕਸ "(ਐਚਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ x ਡਬਲਯੂਐਕਸਯੂਐਨਐਮਐਕਸ x ਡੀਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਸੈਮੀ)
ਲਗਭਗ ਹੈਂਡਲ ਡ੍ਰੌਪ: 7.2 "(18.3 ਸੈਮੀ)
ਬਾਹਰਲੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਨਰਮ ਕੈਵੀਅਰ ਚਮੜੇ
ਦਾ ਰੰਗ: ਕਾਲੇ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਚੇਨ: ਗੋਲਡ ਟੋਨ

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ
ਸੀਰੀਅਲ ਸਟੀਕਰ: ਜੁੜਿਆ
ਸੀਰੀਅਲ #: 20457594 (ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਕੋ ਨੰਬਰ.)
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਡ, ਡਸਟ ਬੈਗ, ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਪਾਉਚ
2014 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ.

ਪੁਤਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ. ਕਪੜੇ, ਪੁਤਲਾ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.

100% ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ.
 CHANEL ਬੈਗ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ!
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.


ਸਿਰਫ ਪੇਪਾਲ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ !!!
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਛੂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਬੈਗ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਹੈ.ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈਂਡ ਡੀਲਰ ਹਾਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਓ. 100% ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਵਾਪਸੀ
ਫੀਡਬੈਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਬੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ. ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੈਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਰਸੀਦ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: 1. ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. 2. ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿ .ਟੀਆਂ
ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿ .ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ / ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ. ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ - ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ.   

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!